Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Rad Centra ustrojen je po principu „Ured sve na jednom mjestu“ na sljedeći način:

  1. Prijemni ured
  2. Odjel za odrasle osobe i novčane naknade
  3. Odjel za djecu, mladež i obitelj
  4. Odjel Obiteljskog centra

 

1.Prijemni ured

U prijemnom uredu uspostavlja se prvi kontakt s osobama koje traže usluge ili prava iz sustava socijalne skrbi, obavlja se inicijalna procjena potreba, daju se informacije korisnicima o mogućnostima zadovoljavanja njihovih prava kroz sustav socijalne skrbi te izvan tog sustava kroz mrežu socijalnih usluga u lokalnoj zajednici.

U Prijemnom uredu obavljaju se i poslovi pisarnice, evidencije i dokumentacije Centra, te poslovi  izrade statističkih izvješća o korisnicima, ostvarenim pravima i poduzetim mjerama i izrade drugih izvješća.

 

2.Odjel za odrasle osobe i novčane naknade

U okviru Odjela pružanja usluga za odrasle osobe pružaju se usluge koje obuhvaćaju: poslove zaštite starijih i nemoćnih osoba, psihički bolesnih odraslih osoba, odraslih osoba pod skrbništvom, osoba s invaliditetom, bolesnih odraslih osoba koje zbog trajnih i privremenih promjena u zdravstvenom stanju ne mogu udovoljiti osnovnim životnim potrebama, odraslih osoba ovisnih o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima, odraslih žrtava obiteljskog nasilja i žrtvama trgovanja ljudima.

Poduzimaju se potrebne radnje prije upućivanja osoba s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem ili psihičkom bolešću ZOSI –u radi davanja nalaza i mišljenja u postupku ostvarivanja prava i drugih oblika socijalne skrbi koje utvrđuje vrste i stupanj težine oštećenja zdravlja.

Rješava se u prvom stupnju o priznavanju prava na socijalne usluge: pomoć u kući, psihosocijalna podrška, smještaj, boravak i organizirano stanovanje.

Pokreću se postupci stavljanja pod skrbništvo odraslih osoba, poduzimanju se potrebne radnje za zaštitu njihovih osobnih i imovinskih interesa.

Nadalje, poduzimaju se potrebne radnje u cilju suzbijanja nasilja u obitelji i ovisnosti odraslih osoba ovisnih o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima, te se rješava u prvom stupnju o pravu na smještaj odraslih osoba žrtava obiteljskog nasilja i trgovanja ljudima, te provođenju socijalnih programa JLS i JRS.

Provode se postupci udomljavanja odraslih osoba, a prate se i prilike u kojima oni žive. Rješava se u prvom stupnju o priznavanju prava na: zajamčenu minimalnu naknadu, naknadu za osobne potrebe korisnika, jednokratnu naknadu, naknade u vezi s obrazovanjem, osobnu invalidninu, doplatak za pomoć i njegu, status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja, naknadu do zaposlenja. Provode se izvršenja donesenih rješenja.

Daju se podaci, mišljenja i prijedlozi sudu i drugim državnim tijelima o obiteljskim i socio-ekonomskim prilikama korisnika.

Potiču se i razvijaju samopomoć, dobrosusjedska pomoć, dobrotvorne i druge aktivnosti, potiču se, organiziraju i provode aktivnosti sa svrhom sprječavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema.

Odjel za odrasle osobe organiziran je na način da se poslovi u svezi ostvarivanja novčanih i drugih pomoći obavljaju odvojeno od stručne cjeline pružanja usluga odraslim osobama.

 

3. Odjel za djecu, mladež i obitelj

U okviru Odjela za djecu, mladež i obitelj rješava se u prvom stupnju u predmetima iz područja obiteljsko-pravne zaštite, provodi postupke obveznog savjetovanja, postupke u svezi odnosa roditelja i djece, postupke posvojenja, sudjeluje kao stranka ili umješač u sudskim postupcima vezanim za brak, uzdržavanje i zaštitu osobnih interesa djece, te daje podatke, mišljenja i prijedloge sudu i drugim državnim tijelima u postupcima koji se odnose na obiteljsko-pravnu zaštitu. U prvom stupnju rješava pitanja skrbništva nad mlt. osobama (skrbništva za poseban slučaj u  postupcima koji se vode radi zaštite osobnih prava i interese djece i mladeži), te poduzima potrebne radnje za zaštitu osobnih interesa djece i mladeži.

Rješava u prvom stupnju o pravu na skrb djece i mladeži i to: djece bez roditeljske skrbi  koju roditelji zanemarivanju ili zlorabe svoje roditeljske dužnosti, djece i mlađih punoljetnih osoba s poremećajima u ponašanju, tjelesno ili mentalno oštećenje djece i mladeži.

Postupa u slučaju nasilja u obitelji i vršnjačkog nasilja. Obavlja poslove unaprjeđenja zaštite žrtava nasilja u obitelji, prevenciju novog  nasilja u obitelji, te razvoj mjera zaštite prava i dobrobiti osoba izloženih nasilju u obitelji.

Provodi mjere i aktivnosti prevencije problema u ponašanju djece i mladih. Obavlja poslove dijagnostike problema u ponašanju kod djece i mladeži počinitelja kaznenih djela i prekršaja, provodi mjere obiteljsko pravne, prekršajne i kazneno pravne zaštite, te daje podatke, mišljenja i prijedloge sudu i drugim državnim tijelima u postupcima koji se odnose na prekršajnu i kazneno pravnu zaštitu djece i mladeži s poremećajima problemima u ponašanju.

Poduzima potrebne radnje prije upućivanja djece i mladeži s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem na Prvostupanjsko tijelo vještačenja u postupku ostvarivanja prava iz Zakona o socijalnoj skrbi.

U Odjelu se obavljaju i poslovi vezani za pripremu i provedbu projekata koji se financiraju iz sredstava EU fondova, kao i drugih nacionalnih i međunarodnih izvora financiranja.

U okviru Odjela se provode poslovi u svezi s udomiteljstvom djece i mladeži, prate prilike udomljenih korisnika i obavlja nadzor nad udomiteljskim obiteljima.

 

4. Odjel Obiteljskog centra

U okviru Odjela Obiteljski centar pružaju se usluge koje obuhvaćaju: savjetodavne usluge koje se odnose na brak, roditeljstvo, obiteljske i partnerske odnose; razvijanje socijalizacijskih vještina djece i mladih posebno komunikacijske vještine i vještine nenasilnog rješavanja sukoba među djecom i mladima; razvijanje komunikacija i tolerancija u mladenačkim i partnerskim odnosima; organizira i provodi edukacije posvojitelja; obiteljsku medijaciju; poticanje i razvijanje programa rada u zajednici, volonterskog rada i rada udruga koje su potpora roditeljima, obitelji, djeci, mladima i drugim socijalno osjetljivim skupinama stanovništva; potiče i provodi programske aktivnosti namijenjene edukaciji i promidžbi obiteljskih vrijednosti; obavlja poslove vezane uz obavljanje djelatnosti dadilje (odlučuje u prvom stupnju o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje, odlučuje u prvom stupnju o upisu dadilje u imenik dadilja, te upisu pomoćnih dadilja u imenik pomoćnih dadilja, vodi registar osoba koje obavljaju djelatnost dadilje, te imenike dadilja i pomoćnih dadilja); vrši promidžbu  udomiteljstva; provodi edukacija udomitelja i posvojitelja.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.